A zoldszokasok.hu internetes áruház adatvédelmi tájékoztatója és szabályzata (a továbbiakban: Tájékoztató), melynek célja a Vörös Mónika egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozó) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

Vállalkozó és Vállalkozó megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.

Jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”) foglalt követelményekkel összhangban készült.

Jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a https://zoldszokasok.hu oldal adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a https://zoldszokasok.hu/adatvedelem oldalról.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Név: Vörös Mónika e.v.
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Damjanich utca 137.
E-mail: zoldszokasok@zoldszokasok.hu
Telefon: +36 30 517 0079
Adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi szűkségessé.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki bármely személyes adat alapján (név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, stb.) közvetlen vagy közvetett módon vagy a természetes személyre vonatkozó egy vagy több egyéb tényező (fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális) azonossága alapján azonosítható.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ (Érintett neve, azonosító jele, stb); valamint az azonosságára jellemző egy vagy több (fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális) ismeret, valamint az adatokból levonható, Érintettre vonatkozó következtetés.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat; valamint a bűnügyi személyes adat.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (Így például a tárhelyszolgáltató, a futárszolgálat, a diszpécserszolgálat, a könyvelők, akik a részükre átadott adatokat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadott adatok vonatkozásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatokkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hozhatnak.)

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Érintett hozzájárulása: Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, mellyel Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése, feldolgozása vagy a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megsemmisítés, az adatok véletlen megsemmisülését, sérülését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Weboldal/Honlap: az Adatkezelő által bérelt, üzemeltetett https://zoldszokasok.hu weboldal.

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalommagyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

3. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS VONATKOZÁSÁBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
3.1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezelése. Az adatkezelés célja a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás.
3.2. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Érintett a Weboldalon önként regisztrált/ vásárlást leadó vásárló.
Kötelezően megadandó:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • felhasználónév (regisztrált Érintett esetén)
 • email cím
 • jelszó (regisztrált Érintett esetén; a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja)
 • számlázási név (szabályszerű számla kiállításához)
 • számlázási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 • szállítási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 • telefonszám (kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetésére)
 • vásárlás/regisztráció időpontja

Választhatóan megadható:

 • adószám

Az adatkezelés ellen a megadott elérhetőségeken bármikor tiltakozhat. Tájékoztatom Érintett arról, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
Nem regisztrált vásárló esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséig tart, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig; illetve termék vagy szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig tart.
Regisztrált vásárló esetén az adatkezelés a regisztráció törléséig tart, a regisztráció törlésével azonnal megszűnik. Érintett által megadott bármely személyes adat törléséről Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja Érintettet; ha Érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
3.3. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
A megadott adatokhoz Vállalkozó kizárólag feladatköréből eredő tevékenységének teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhet hozzá.

Tájékoztatom Érintettet arról, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, így rendelés leadása esetén, hogy rendelése teljesítésre kerüljön, köteles a személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a rendelése nem kerül feldolgozásra, érvényét veszti.

4. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁST KÖVETŐ PANASZTÉTEL VONATKOZÁSÁBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
4.1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA
A vásárló azonosítása, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
4.2. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Érintett a Weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi vásárló.
Kötelezően megadandó:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • email cím
 • számlázási név
 • számlázási cím
 • telefonszám

A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
Tájékoztatom Érintettet arról, hogy a személyes adatokat köteles megadni ahhoz, hogy panaszát kezelni tudjam. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a beérkezett panaszt nem tudom kezelni.

5. A HÍRLEVÉL, DIREKT MARKETING (DM) FELIRATKOZÁS VONATKOZÁSÁBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
5.1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA
Érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult ahhoz, hogy Vállalkozó reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse (2008. évi XLVIII. törvény 6. §).  A regisztráció során megadott adatok kizárólag hírlevél küldési céllal vannak kezelve.
5.2. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A hírlevélre előzetesen és önként feliratkozott Érintett.
Kötelezően megadandó:

 • keresztnév
 • email cím
 • feliratkozás időpontja.

Tájékoztatom Érintettet arról, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, ha szeretne hírlevelet kapni, köteles a személyes adatokat megadni, amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, a hírlevél nem kerül kiküldésre.
A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.
Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. Érintett korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről az üzenetben lévő linkre kattintva vagy Vállakozó megadatott elérhetőségein. Ebben az esetben Vállalkozó az összes, a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Érintettet, a leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
5.3. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
A megadott adatokhoz Vállalkozó kizárólag feladatköréből eredő tevékenysége teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhet hozzá.
A hírlevél kapcsán a Vállalkozó külső szolgáltatót, adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó a Tárhely.Eu Kft.

6. 18 ÉVNÉL FIATALABB SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
18 évnél fiatalabb személyek esetében a személyes adatok kezelése a törvényes képviselő közreműködéséhez kötött.
A 16 évnél fiatalabb személy személyes adatai csak a törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén kezelhetők. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát, jogosultságát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtött be megfelelő törvényes képviselő hozzájárulás nélkül, úgy a lehető leghamarabb megteszi az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
A 14 évnél idősebb, de 18. életévét be nem töltött személyek jognyilatkozatának érvényessége a törvényes képviselő hozzájárulásához kötött.
14 év alatti gyermek nevében törvényes képviselője jár el.
13 év alatti személyek esetében, a GDPR rendelet értelmében a személyes adatok kezelése nem jogszerű.

7. KÖZÖSSÉGI OLDALAK
Vállalkozó Facebook (https://www.facebook.com/ZC3%B6ld-Szok%C3%A1sok-100496134647889/) és Instagram (https://www.instagram.com/zold_szokasok) oldalt is üzemeltet. Vállalkozó a Facebook és Instagramm oldalakon is népszerűsíti tevékenységét, az ezeken a felületeken hozzá intézett kérdéseket igyekszik minél előbb megválaszolni. A Facebook/Instagram oldalakon tudomására jutott adatokat kizárólag az érdeklődő kérdésének megválaszolásához használja fel, további reklám célokra nem. Vállalkozó ezúton tájékoztatja követőit, hogy a Facebook/Instagram oldalak a saját céljaikra is felhasználhatják az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.
7.1. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Érintett a Facebook és/vagy Instagram közösségi oldalakon a Weboldalt önkéntesen követi, kedveli/„lájkolta”. Érintett önkéntesen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez a közösségi oldalakon, regisztrálta nevét, illetve a felhasználói nyilvános profilképét.
Vállalkozónak nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására; nem kap személyes adatokat a Facebook és Instagram üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook és Instagram oldalán talál. Vállalkozó a Facebook és Instagram oldalon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról; technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tárolt és kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosulatlan személynek nem adja át.
Vállalkozó Érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.
Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatai megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés (adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történ) bekövetkezésekor a jelen Tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár Érintett jogaira és szabadságára nézve, Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatás ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az abból eredő, valószínűsíthető következményeket és az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, adott esetben az ebből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Érintettet nem kell tájékoztatni, ha Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták. Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg. Ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni.
Az adatvédelmi incidenst Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával az adatvédelmi incidens tudomására jutásától, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, a bejelentéshez mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

9. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
A cookie-k/sütik olyan kisméretű fájlok, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el az Ön számítógépen, okostelefonján, táblagépén, stb…. Alkalmazásuk biztosítja, hogy a szolgáltató az elvárt tartalommal tudja megjeleníteni a weboldal tartalmát, hatékonyabbá teszik a böngészést, továbbá elősegítik a felhasználó érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítését, de a nyelvi beállítások, illetve audio és videó fájlok lejátszásához is szükségesek. Érintett a böngészőjének beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldal nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. A Weboldal sütiket és más technológiát használ a weboldal működéséhez, statisztikához, a tartalmak és hirdetések, ajánlatok személyre szabásához, és az így gyűjtött adatok média-, hirdető- és elemző partnereinkkel történő megosztásához. Partnereink ezeket kombinálhatják más adatokkal is. A <RENDBEN, MEGÉRTETTEM> gombra kattintással hozzájárul mindezekhez. A hozzájárulás tartalma a <További beállítások> gomb alatt állítható be, ami bármikor módosítható.
9.1. MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K
Biztosítják, hogy az oldalt látogatók zökkenőmentesen használják (böngészhessenek) a Weboldal funkcióit, szolgáltatásait. Érvényességi idejük a böngészés befejezéséig tart, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a készülékről.
9.2. WEBBÖNGÉSZŐ COOKIE-K
A böngésző beállításaiban Érintett elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévőket. Érintett beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új cookie-kat helyeznek el a készüléken. Ha Érintett úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.
9.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K
A Weboldala alkalmazza a Google Analytics és Barion Pixel, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webanalitikai, statisztikai célú szolgáltatás használatával Vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának érdekében használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató készülékén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre gyűjt adatot.

10. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
vállalkozó a következő adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe a tevékenysége végzése során, illetve részükre továbbít adatokat.
10.1. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

10.2. SZÁMLÁZÁS
Billingo Technologies Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Adószám: 27926309-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A rendelést leadó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni (Számv. tv. 169. § (2)).

10.3. SZÁLLÍTÁS
FoxPost Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Adószám: 25034644-2-10
Cégjegyzékszám: 10-10-020309
A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A rendelést leadó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig.

Packeta Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2 B2/11 épület
Adószám: 25140550-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-202186
A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A rendelést leadó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A rendelést leadó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig.

Magyar Posta ZRT.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
A kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A rendelést leadó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig.


10.4. ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Adószám: 25353192-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
Az érintettek köre: AZ online bankkártyás fizetést kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az online bankkártyás fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni (Számv. tv. 169. § (2)).

10.5. UTÁNVÉTES FIZETÉS

FoxPost Zrt.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Adószám: 25034644-2-10
Cégjegyzékszám: 10-10-020309
A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: Az utánvétes fizetést kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az utánvétes fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni (Számv. tv. 169. § (2)).

Packeta Hungary Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2 B2/11 épület
Adószám: 25140550-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-202186
A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: Az utánvétes fizetést kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az utánvétes fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni (Számv. tv. 169. § (2)).

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: Az utánvétes fizetést kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az utánvétes fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni (Számv. tv. 169. § (2)).

Magyar Posta ZRT.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: Az utánvétes fizetést kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az utánvétes fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni (Számv. tv. 169. § (2)).


10.6. KÖNYVELÉS
Rajki Csanád egyéni vállalkozó
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc utca 10. I. emelet 1.
Adószám: 55747174-1-26
A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A rendelést leadó valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni (Számv. tv. 169. § (2)).

10.7. Hírlevélküldés
Mailchimp rendszer, üzemeltetője: The Rocket Science Group LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
A kezelt adatok köre: keresztnév, e-mail cím.
Az érintettek köre: A Zöld Szokások Hírlevél-re önként feliratkozók.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A hírlevélre történő feliratkozástól egészen a leiratkozásig. A hírlevélről történő leiratkozáskor az adatok automatikusan törlődnek.


11. ÉRINTETT JOGAI
11.1. HOZZÁFÉRÉS JOGA
Érintett jogosult tájékoztatást kérni Vállalkozótól az általa kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített, Érintettre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
11.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Érintett jogosult kérni Vállalkozótól, hogy helyesbítse Érintett pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki Érintett hiányos személyes adatait.
11.3. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Érintett jogosult kérni Vállalkozótól, hogy a rendelkezésre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Érintettnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadja.
11.4. KORLÁTOZÁSHOZ VALÓ JOG
Érintett jogosult kérni Vállalkozótól, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén Vállalkozó a személyes adatok tárolása kivételével csak Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Érintett a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Érintett a személyes adatok törlését ellenzi,
 • Vállalkozónak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

Vállalkozó az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Érintettet a feloldást megelőzően.
11.5. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Érintett bármikor jogosult kérni Vállalkozótól, hogy törölje Érintett személyes adatait. Vállalkozó törli az Érintett személyes adatait, ha

 • Vállalkozónak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • Vállalkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:

 • postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Damjanich u. 137.
 • e-mail-en: zoldszokasok@zoldszokasok.hu
 • telefonon: +36 30 517 0079

Vállalkozó az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

12. PANASZKEZELÉS, PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
12.1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai nem a jelen tájékoztatóban leírtaknak megfelelően volt kezelve, illetve jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, kérem elérhetőségeim bármelyikén vegye fel velem a kapcsolatot.
12.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyújthatja be panaszát.

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

12.3. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Hódmezővásárhely, 2024. április 13.